vrijdag 11 december 2009

St Denis IIBijzonder merkwaardig is vooral zijn stuk in die Verslagen van 1876/77, getiteld: ‘ Willem III en de slag bij St. Denis 1678’, waarin hij om der waarheid hulde te doen, à son corps défendant, meende te moeten constateeren, dat Willem III, dien hij zoo hoog vereerde, dien bloedigen veldslag had geleverd, alhoewel hij, wel niet officieel maar toch officieus, wist dat de vrede te Nijmegen reeds een paar dagen te voren gesloten was.

Prof. R. Fruin, zijn medelid in de Academie, ook een groot bewonderaar van Willem III, kwam hiertegen het volgende jaar in verzet, waarop een antwoord van Knoop
en een wederantwoord van Fruin volgde. Deze polemiek, van beide zijden blijkbaar na raadpleging van bronnen uit het Rijksarchief gevoerd, en waarbij laatstgenoemde zich ten slotte op loyale wijze met Knoop's zienswijze vereenigde, alhoewel daarvoor geene volstrekte zekerheid was verkregen, is in 1881 afzonderlijk uitgegeven (zie de lijst hierachter). De lectuur daarvan is een waar genot voor alle beoefenaars van geschiedenis; het is een duel à armes courtoises, een waar model van kritiek en antikritiek, in gekuischte taal en zonder eenige hevigheid gevoerd tusschen twee hoogstaande historiekenners, wier eenige streven was: de waarheid te ontdekken.

Levensbericht van Willem Jan Knoop.
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

s-Gravenhage, Juni 1894.
Generaal-Maj. P.M. Netscher.
Meer hier.

~~

Very noteworthy is his article in those Reports in the years 1866/1867, titled 'William III and the Battle of St Denis', in which he, in search of the historical truth, a son corps defendant, concluded that William III, who he held in sich high regards, engaged in a bloody battle, knowing - not officially though - that peace has been made with the treaty of Nijmegen a few days before the battle.

Prof R. Fruin, his fellow in the Academy, and also a great admirer of William III, opposed Knoops thesis, to which Knoop responded again from his part, and Fruin responded again. This debate, which was held while both parties had researched the National Archives, and after which (Fruin) wholeheartedly conformed with Knoop's thesis, althoough absolute certainty could not be given, is edited and released (in bookform) in the year 1881. This book is a true pleasure to those interested in history. It is a duel à armes courtoises, a true model and example of critique and counter-critique, in a moderate language and held without extremities between two high standing historians, whose anly goal was to find the truth.

Obituary on Lt-gen W.J. Knoop, June 1894, by Gen-Maj. P.M. Netscher, more here.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.