zondag 20 december 2009

Amsterdamsche Courant


Na het ontdekken van de Oprechte Haarlemsche Courant als bron, dacht ik zo het terrein uit te kunnen breiden naar andere kranten. Na wat zoeken kwam ik uit op het werk van van mw Bix Schipper-van Lottum, die als kleding- en kostuumhistorica de Amsterdamsche Courant heeft doorzocht op het gebied van kleding. Wat rondvragen, en zo kwam ik uit op de door haar uitgegeven boeken bij Gopher, waar ik deel I, 1672-1685 heb besteld.

Mw Schipper heeft uit de advertenties, oproepen en berichten waaruit een krant toen meestal bestond een paar leuke feiten kunnen destilleren. Probleem is dat o.a. de jaren 1672 en 1673 slechts fragmentarisch zijn bewaard (en door mij alleen te vinden in de UB van de UvA en - edit- in de KB).

Een paar hoogtepunten:

39. 6 november 1674
Tot Amsterdam, by Hendrick Corf en Paul Gijsbers, wonende op het water, in de gekroonde Hoop, zijn te bekomen 400 stuck blauwe soldatenrocken, met rode opslagen; zoo eenige Heeren Colonels, of Capiteyns deselfde noodigh hebben tot kledingh van Soldaten, zyn te bekomen ter platse als bove, en dat voor een civile prys.

80. 27 november 1677
Tot Baren, binnen de Hooge Jurisdictie van zyn Hoogheyt, in de provincie van Utrecht, is ghevonden een Barakane (dikke (geiten) wollen stof) bruyne ongevoerde ryrock, met hangende mouwen en twee gaten om de armen daer door te steecken...

85. 1684 5 oktober
Dwen 1 oktober zyn tot Amsterdam gestoolen....den dief werdt genoemd Carel Manuel, bruyn van aengezigt, zwart gekrult haeir, heeft veele vradden op zijn handen, draegt eene gesprenkelde bruyne greine rock, een licht grauwe hoedt met goudt geborduurt, is een soldaat tot Amsterdam, spreekt heel Hoog Duyts....

162. Venetië, den 25 Ianuary. De heer Hertogh van Hanover doet hier 4000 hoeden en Casacken voor zyn troupen vervaerdighen, die men hier dagelijcks verwacht..

~~

After finding the Haarlemmer Courant as a source, I started digging for other journals and newspapers. In Amsterdam, the so called Amsterdamsche Courant (Courant meaning newspaper) was published and I found teh works of Mrs Bix Schipper-van Lottum, a historian who wrote several works on cloth and clothing. She published several books using news, ads, missing person reports from the Amsterdamse Courant and I have aquired part I, of the period 1672-1685. Unfortunatly most of the years 1672-1680 is difficult to find in the archives and probably not there any more.

Some highlights from her book:

39. November 6th 1674
To Amsterdam at Hendrick Corf and Paul Gijsbers, living on the water, in the ' gekroonde Hoop', one can become 400 blue soldiers coats, with red cuffs and if Mr Colonels, or Captains have need for clothing of their soldiers, you can become them at the above place, for a civil price.

80. November 27th 1677
In Baarn, within the juridiction of his Highness, in the Province of Utrecht, a barakan (goat wool) brown coat has been found without lining, with hanging sleeves and two holes to put ones arms through.

85. 1684 5th of October

On the first of October in Amsterdam have been stolen...the thief being named Carel Manuel, with a brown face, black curled hair, with many warts on his hands, wears a 'spotted' brown grey coat, a light grey hat with golden lining..being a soldier of Amsterdam..speaking very high-german.

162. 1686, February 9th

Venice, the 25th of January. His Lordship, the duke of Hannover, who has ordered 4000 (!) hats and cassocks for his tropps, is expected any day now to arrive.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.