dinsdag 1 december 2009

Dood door loting ~ Death by lots


Navorser 1863

Doodvonnis bij loting.
Also HENRIC DE VINGER,
soldaet onder de Compe van den Heer
Capitein MALLEVILAERS, JAN ADAMSEN,Soldaet van den Heer Cap. DE BEARN, ABRAM
BLOM, TOMAS VAN WIJK,JACOBUS DELEUR,
MATHIJS MATHIJSSEN, DIRCK COKNELISSEN
BUYTEWEGE,WILLEM VANHOUTEN,WILLEM
VANBUEREN en JACOUS PITERSON, all eacht
soldaten onder de Compe van den Heer Capn
RECEN, en alle elff in ‘t regiment van den Hr.
Kolonel LISLE DE DXARRAIS , van desen guarnisoene,
nu eenige dagen geleden, met den
anderen een complot hadden gemaekt , om
sonder verlof haer naer de Leydse kermis te
begeven, en tot dien eynde met den schipper
ADRIAEN KOEVOET waren geaccordeert voor
ren somme van thyn gulden en een soopjen toe,
die haer tot Dordregt of Rotterdam soude
hebben gebragt , welcken schipper ook albereits
hare nieuwe monture in sijn schip hadde
verborgen en dat sy des nachts te 12 uyren te
scheep souden hebben gegaen in de Cromte
bij het Mallegadt om haer desseyn te volbrengen,
doch alle geattrappeert sijnde, allier
tot den geweldiger provoost sijn geset,
alles volgens exacte genomene informatien
om haer eygen confessie, in vollen crygsrade
uyten boeljen en banden gedaen, alle twelk
morme delicten sijn , directelijk niet alleen
Strijdende tegens den Articulbrief militair,
alle placaten van den lande, maer ook tegens
alle welgereguleerde crijgsdiscipline en derhalve
alle wel met de dood konde werden gestraft,
ook geconsidereert dat sij wat veel van
getal sijn , waerouder versoheyde nog jongb
van jaren sijn, alsmede om den korten tijt van
haren dienst, dat sy door den voorn. schipper,
soo goed als daertoe gedebaucheert sijn , en
eyndelijk dat sij onder solemnelen eede hebben
verklaert van geen andere gedachten te
siju geweest, als naer ‘t eynden van de
voorn. kermis, haer wederom bij hare Compagoien
te begeven, mijne Heeren die van de
Wel Ed. GestrCn Crijgsrade alhier,alles rijpelijk
gepondereert , overwogen en geconsidereert
hebbende, dat in desen enigsins te considereren
stonde, ende haar Ed. Gestr. hadde
kunnen, ofte mogen moveren, recht doende,
hebben met pluraliteyt van stemmen verstaen,
dat de elff bovengenoemde soldaten, sullen
trecken wie de twee sullen sijn, die met de
koorde, door den scherprechter, sullen worden
gestraft, datter de dood op volgt, ende
dat de andere negen bij het geregt sullen
werden gebragt, om de justitie aeu-te sien,
en dan ieder hem wederom bij sijn Compagnie
vervoegen, en vervolgens als eerlijcke en getrouwe
soldaten, haren dienst waernemen,
wordende de twee soldaten, die het te beurt
sullen vallen in de voorn. straffe bij desen
gecoudemneert allen andren ten exemple.
Actum in den Crijghsrade binnen Steenbergen
den 30 May 1703.
Onder stont. Accordeert, met sijnen originele.
was (get.)

Al eerder gememoreerd, de krijgstucht bij het Staatse Leger was niet mals.

~~

The above article I found in the magazine Navorscher, and deals with a verdict against eleven soldiers, who had the plan to run off to the fair at Leyden. The sad eleven men had to draw lots: two of them would be hanged and the rest punished otherwise.

A court marshal verdict at Steenbergen of the 30th of May 1703.

4 opmerkingen:

 1. Het was een oorlogsjaar, toch?

  Misschien heeft de prins ze gegratieeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En toen ik het vorige berichtje schreef, drong het tot me door dat Willem III in 1702 was overleden...ik denk wel dat gratie mogelijk was overigens.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nadat de bevelhebber van Dixmuide, Elnberger of Ellenburg, had gecapituleerd in 1695 zonder echt strijd te hebben geleverd, was zijn straf ook niet echt misselijk te noemen.

  BeantwoordenVerwijderen