dinsdag 24 november 2009

Vermist ~ Lost luggage 1674


Eveneens uit de OHC:

'Daer werdt een fraeye blaeuwe Laeckense Rock vermist, geboort met een breet fijn Silver Galon, en met roode Chargie gevoert, oock op verscheyde plaetsen met Kogels doorschoten, die seecker Capiteyn van een Fransman, in de Battailje ven Seneff doodt geschooten zijnde, verkregen hadde: wie sulck een Rock ter handen gekomen ofte gekocht heeft, die gelieve deselve te brengen tot Antwerpen, ten Huyse van Guilliaem Kempenaer, tot Dominicus Port, Hospes in de drie Princen, aen het Bosch, sal een goede Vereeringe genieten.

~~

Also from the OHC newspaper, from 1674 the following ad:

'There is missing a very nice blue coat, whith a broad silver lining, and lined with 'chargie' (?), also with holes in it made by bullets, with certainty belonging to a French captain, shot at Seneffe. Anyone who has aquired or bought such a coat, please bring it to Antwerp, to the house of Guilliaem Kempenaer, in the Dominicus Port, Landlord in 'de drie Princen', near het Bosch, and will aquire a fitting reward.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.