dinsdag 24 november 2009

Regiment Horn / Horne / Hoorn / Hoorne /Uit de Oprechte Haarlemmer Courant van 1674:

Also eenen Bernard Herman Rutgert van Solingen; gebooren uyt Silesien in de Lauwsnitz, Capit: onder het Regiment van den Heere Baron van Horn, laetst geresideert hebbende tot Leyden, op den sevenden Martii voorleden des avonts, tusschen 10 en half elf uren, seer moordadelijck omgebracht heeft den Persoon van Aerlof Gustaef Wolfzhagen. Capit: Luytenant van 't gemelde Regiment, ende vervolgens aenstonts is geretireert; soo hebben mits desen de Heeren van den Gerechte der Stadt Leyden voornoemt wel willen beloven aen den genen, die de gemelde Capit: van Solingen (zijnde kort ende geset van Persoon, vol Pokdalen, geel van Aengesicht, hebbende somwijlen een blonte Paruyck op; ende kort grauw-achtig Hair, vermengt met gryse Hairen, blauwe Oogen ende dick van Lippen, gemeenlick gekleet met een licht grauwe coleurde Rock met Bont gevoert, ende onder deselve een Leere Camesol ende Broeck met grauwe gebreyde Koussen, sprekende grof Hoogduyts, hebbende een Knecht met roode Levrey met witte Baey gevoert ende hangende Mouwen) aen de Justitie, 't zy hier of elders, weet aen te brengen, sulckx dat hy in Hechtenis geraecke, een Premie van 100 silvere Ducatons, ende sal desselfs Naem werden gesecreteert.


Dus op 7 maart 1674 hebben de beide heren waarschijnlijk geduelleerd en meneer van Solingen wordt sindsdien gezocht. Ik vond twee regimenten Hoorn (etc) die van toepassing zouden kunnen zijn: die van Willem Adriaan Graaf van Horne, en die van Carel Christoffel Baron van Horn. Als de schrijver de adellijke titels goed heeft gehad zou het dus het laatste regiment kunnen zijn. Bijzonder gekleed was de beste meneer van Solingen: een licht grijze rok met bont, daaronder een leren hemd en een broek met grijze kousen. Zijn dienaar had een rode jas met witte baai gevoerd.

~~

From the Haarlem newspaper 'De Oprechte ('the one with a licence') Haarlemmer Courant',

'A certain Captain Bernard Herman Rutgert van Solingen, born in Silesia in the Lauwsnitz, in the Regiment of Baron van Horn, last known residence in Leyden, in the evening of the 7th of March has killed between 10.00 and 10.30 in the evening, Aerlof Gustaef Wolfzhagen Captain-Leuitenant of the said Regiment, and has fled afterwards. Therefore, the Lords-Magistrates of the city of Leyden, promise those who can bring to justice said van Solingen, (a small and rather fat person, with pocks, of yellowish complexion, sometimes wearing a blond wig, short gray and grayish hair, blue eyes and thick lips, usually dressed in a grey coat, lined with fur, with a leather shirt under it, and a pant and grey socks, speaking a coarse high-german, having a servant wearing a red jacket, lined with white 'baai', and hanging cuffs, so that he can be arrested, for a reward of 100 silver ducatons, and his name will be kept secret.'

I think the two gentlemen were duelling - which ended fatally for one of them. The regiment is probably the one of Carel Christoffel Baron van Horn, (if the writer has all the noble titles right of course). Nice piece of uniform though.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten