woensdag 7 oktober 2009

Regiment Rabenhaupt
Op de zeer informatieve website dutchregiments vond ik, op zoek naar meer informatie over Coevorden en Groningen in 1672, twee regimenten Rabenhaupt uit, waarbij bij één staat vermeld dat Rabenhaupt sinds 1671 commandant was. Ik vind dit nogal raar omdat ik de indruk had dat Rabenhaupt van zijn oude dag aan het genieten was als leraar in Duitsland van de Landgravin van Hessen-Cassel en pas in 1672 in Groningen kwam.

De heer J. van Campen was zo vriendelijk mij op het volgende te wijzen, en met zijn toestemming verhaal ik het volgende: Namens de Staten van Groningen werd Kapitein Bernard Prot naar Rabenhaupt gestuurd om hem een militaire functie aan te bieden in Groningen.

"Hoewel Prott gunstige financiële voorwaarden kon aanbieden, ging Rabenhaupt hier niet dadelijk op in, de onderhandelingen werden gerekt. De Staten van Stad en Lande kwamen met een nog aantrekkelijker voorstel, zodat Rabenhaupt toestemde. De condities waren: 3000 rijksdaalders per jaar, plus een kolonelstraktement, vrijstelling van belasting en vrij reizen.
Op 7 maart werd Karel Rabenhaupt formeel tot kolonel benoemd in het nieuwe net opgerichte Regiment (Regiment Nationalen nr. 2, bataljon A, ook genoemd het regiment 671 b).

Rabenhaupt kwam echter later aan te Groningen, hetgeen uit het volgende blijkt:

29-5-1672. Artilleriemeester Muller.
‘De artilleriemeester Muller wordt gelast om drie stukken kanon te doen laden bij de Oosterpoort, zo gelost zullen worden bij de aankomst van de Heer Carel Rabenhaupt, luitenant-generaal van de militie in deze provincie.
30-5-1672. De castelein de luitenant-generaal zijn paarden te onderhouden.
In deliberatie gelegd zijnde, is goedgevonden en geresolveerd de casteleijn Jelijs Werckhoven te ordonneren om de paarden van de Heer luitenant-generaal van deze provincie Carl Rabenhaupt op de stal van de Heer Stadhouder te onderhouden met hooi en haver waarvan hij daarna zal hebben te declareren’.

Op de 8ste juni deed Rabenhaupt zijn intrede in de stad Groningen, plechtig verwelkomd door burgemeester Julsingha, terwijl bij de Oosterpoort drie kanonnen als welkomstgroet werden afgevuurd. Op 10 juni 1672 legde hij op het provinciehuis de eed van luitenant-generaal af.

Door het overlijden van kolonel Andolf Clant (Regiment Nationalen nr. 2, bataljon B, ook genoemd het regiment 595 b) werd Karel Rabenhaupt op 4 januari 1673 met terugwerkende kracht op 31-05-1672 tot luitenant-generaal benoemd.
‘Overleden Andolph Clant, kolonel van een regiment. In zijn plaats tot kolonel genomineerd de Hoog Edel Gestrenge Heer Carl Rabenhaupt Baron van Sucha op Crimbach en tot Weinheim, luitenant-generaal over de militie in de provincie van Stad en Lande. Ingevolge een capitulatie van 31 mei 1672. Groningen, 4 januari 1673. Getekend R: Busch, secretaris’."

Bronnen:
- Groningen Constant, Groningen-Munster 1672. (Wolters-Noordhoff nv Groningen 1972.
Hieruit: Karel Rabenhaupt door drs. E.A.J Boiten
- Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798.
Commissieboek van allerhande saeken.
Register van uitgegeven commissiebrieven, beroepsbrieven, passen, instructies, credentiaal
brieven (geloofsbrieven; schriftelijk bewijs van afvaardiging, dat moet worden overlegd om
zitting en stemrecht te verkrijgen in een vergadering.
Inventaris nr. 427. (1635-1720)

- Toegang 1. Inventaris van de archieven van Stad en Lande, 1594-1798.
Inv. nr. 135 Resolutieboek van Gedeputeerde Staten 25 mei 1672-24 januari 1674.
- Toegang 1. Inventaris van de Staten van Stad en Lande
Inventarisnr. 739. Commissieboek van militaire ambten van 22 mei 1625 – 17 juni
1678.

Meer is hier te vinden.

~~

Whilst browsing the very informative website of dutchregiments, I noticed there were two regiments linked with the name Rabenhaupt, and one of them mentions him being in command since 1671. As I was informed that Rabenhaupt was at that time teacher in Germany of the sons of the Countess of Hessen-Cassel, I asked a question about it on their forum and mr J. van Campen was kind enough to give permission to republish his research on my blog.

Captain Bernard Prot, (later: the defender of Bourtange) was send by the States of Groningen to Rabenhaupt, with a very detailed mandate, to offer him a military position.

"Altough Prott offered him very favorable financial conditions, Rabenhaupt refused initially to accept the offer, and this led the States of Groningen to offer Rabehaupt even better conditions, which he finally accepted. These conditions were: 3000 'rijksdaalders' a year, plus a colonels salary, exemption of taxes and free travel. On the 7th of March 1672 Karel Rabehaupt was formally installed as colonel of the new regiment 'Regiment Nationalen nr 2, Bataljon A', also known as 671b (on dutch regiments). (This is the regiment already formed in 1671, Motorway)

Rabenhaupt arrived later in Groningen as can be concluded from the following extract:

"29th of May 1672, Artillery Master Muller,
'The Artillery Master Muller, is ordered to load three guns at the Oosterpoort, so these can be fired when His Excellency Carel Rabenhaupt arrives, as Lt-General of the troops in this Province.
30th of May 1672. The Landlord is ordered to support the horses of the Lt-General
After careful delebirations, it has been found just and good to order the Landlord Jelijs Werckhoven, to feed and to take care of the horses of His Excellency Carl Rabenhaupt, in the stables of the Stadholder, with hay and wheat, of which the costs he can offer (to the States')

On the 8th of June 1672 Rabenhaupt entered the city of Groningen, solemny welcomed by Mayor Julsingha, while at the Oosterpoort three guns were fired as a welcome. On the 10th of June 1672 he took the oath as a lt-General, at the Assembly of the Provincial States.

Because Adolf Clant (Regiment nationale, nr 2 bataljon B, also known as 595 b) died, Karel Rabenhaupt was also installed as Colonel of this regiment retroactive on January 4th 1673, starting with 31st of may 1672.

'Died Adolph Clant, Colonel of a Regiment. In his place nominated to Colonel his Excellency Carl Rabenhaupt, Count of Sucha to Crimbach and Winheim, lt-General of the troops in the Province Stad en Lande, this according to a order of 31st May 1672. Groningen, 4 January 16743, signed R. Busch, secretary.

(List of sources)Geen opmerkingen:

Een reactie posten