woensdag 13 mei 2009

BourtangeOp de een of andere manier komt het er maar niet van: naar Bourtange gaan als daar weer een veldslag wordt nagebootst. Bourtange komt twee maal voor in de oorlog met de Munstersen. De meeste informatie komt van het internet. De lezer zij er op gewezen dat een bezoek aan Groningen over land in 1672 nu niet bepaald makkelijk was. Er waren weinig wegen, en verkeersknoopunten als Coevorden en Bourtange waren gefortificeerd. Reizen buiten de gebaande paden in het moerasland was op zijn zachtst gezegd nogal riskant.

In 1668 trok de Bisschop voor het eerst de provincie Groningen binnen. Een troep van de bisschop trok, aanvankelijk zonder problemen, Westerwolde binnen. Om Bourtange ook vanuit het westen aan te kunnen vallen werd bij Jipsinghuizen door de Munstersen een kamp met 1.800 man opgezet. Een leger van 600 man en 50 ruiters van de stad Groningers, wist met een verrassingsaanval in de slag bij Jipsinghuizen de Munstersen op de vlucht te jagen.

Ook het feit dat het al eind september was toen de tocht begon, en er veel regen viel, was de oorzaak dat deze veldtocht op een grote mislukking uitliep. Bourtange kon bijvoorbeeld niet ingenomen worden en de terugtrekking van de troepen door de moerassen werd een ramp.

Aangezien de positie van de bisschop niet verbeterd was zocht hij in 1672 hulp bij Lodewijk XIV in diens oorlog met Holland. Wederom kon een leger van 25.000 man op de been gebracht worden.

De opmars naar de vestingstad Groningen.

Nadat een reeks steden en vestingen in Twente, Salland en de kop van Overijssel waren ingenomen, trok het leger van de bisschop via Bentheim naar Coevorden waar op 7 juli het beleg werd opgeslagen. Na enkele dagen strijd, gaf de stad zich over waarna het bisschoppelijke leger richting de sterkte Bourtange trok. Daar was inmiddels al paniek uitgebroken, aangezien de pas door de bisschop veroverde vesting Coevorden als een onneembare sterkte bekend stond. In die dagen was het echter zo dat veelal de leiding van de verdediging in de vestingsteden in handen was van burgemeesterszonen, in plaats van kundige militairen. Daar kwam bij dat als de bisschop vernam dat hij het niet met kanonskogels kon winnen, hij overging op een andere strategie: namelijk die van het innemen van een stad door geld en goud. De vesting Bourtange stond echter onder leiding van de bekwame kapitein Bernard Johan Prott.

Op 11 juli 1672 eistte de Munstersche opperbevelhebber Heinrich Martel de vesting in naam van de bisschop op. Kapitein Prott en zijn garnizoen weigerden. Daarop liet Martel weten dat bij de overgave van de vesting er ook "schone conditieën" waren te bespreken, te weten: 200.000 gulden voor Prott en zijn officieren én indien dit niet genoeg was een groot adellijk stift in Westfalen. Wat Prott hierna deed was in die bange dagen een uniek staaltje van dapperheid en trouw tonen aan de Republiek. Hij weigerde en liet daarbij aan de bisschop weten dat er in Bourtange voor hem 200.000 kogels lagen te wachten indien hij het beleg niet opbrak. Na enkele dagen van beschietingen moest de bisschop in Prott en de fortresse Bourtange zijn meerdere erkennen. Het kostte hem enige moeite om daarna langs Bourtange te geraken met zijn leger, maar het lukte toch en nam in de dagen erna het Huis te Wedde in en de plaats Winschoten.

bronnen: Wiki en http://home.planet.nl/~bouwl003/dutch/detailswest1800.htmlUnfortunatly, for some reason or the other I seem to miss the reenactments at the fotress city of Bourtange. Bourtange is linked to the war with the Munster Bishop twice.

The city of Groningen was relatively difficult to reach from land. Large parts of the east of the province were inaccessible because of the swampy terrain and the few raods were guarded by fortresses like Coevorden in the Province of Drenthe, near the border with the Province of Groningen, and the fortress of Bourtange, near the town of Winschoten.

In 1668 the Bishop attacked the Provinde of Groningen for the first time. Part of his troops entered the county of Westerwolde, initially without any problems. To attack Bourtange from the West the Munster troops made camp near the small village of Jipsinghuizen, with about 1800 men. An army of 600 foot and 50 horsemen managed to suprise this camp and chased the enemy from the village. The Bishop's campaign started late, in september, there was a lot of rain and this was one of the causes his campaign failed. Bourtange could not be taken en the retreat through the marshy terrain was a disaster.

As the Bishop's position wasn't getting better he allied with Louis XIV in his war with the Dutch Republic. This time he managed to rally an army of 25.000 men.

The march to the city of Groningen


After taking several cities and fortresses in the the province of Overijssel, the army of the Bishop attacked the citadel of Coevorden on July 7th, coming from Bentheim. After a few days, the city surrendered and the army marched to Bourtange. Panic ensued as Coevorden was supposed to be one of the best defended fortresses. Fact was though, that the fortresses were not led by military but by the inexperienced sons of the mayor. Also the Bishop was clever enough, when he could not win in an outright battle to take a city by bribery or treason. Unfortunatly for him, the Bourtange fortress was defended by Captain Bernard Johan Prott, an experienced veteran.

On july 11th 1672 the Munster Commander Heinrich Martel claimed the fortress in name of the Bishop. Captain Prott and his men refused to surrender. Martel tried to negotiate a surrender under 'schone conditien', 'nice conditions' being 200.000 guilders for Prott and his men, and as a bonus land and a noble rank in Westfalen.

Prott showed an act of bravery and loyalty to the Republic: he refused the offer and told the Bishop there were 200.000 bullets waiting for him if he refused to leave. After several days of shooting the fortress and the troops proved to much for him. It took a lot of trouble to bypass the fortress, next the Bishop's troops took the small castle of Wedde and the town of Winschoten.

Captain Prott:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.