maandag 24 augustus 2009

Augustus 1672 II


Een beleg in de 17e eeuw bestond uit het omsingelen van de stad en het naderen van de stad middels loopgraven. Kwam men binnen schootsbereik dan werden de kanonnen geïnstalleerd en begon men met schieten.

Het insluiten van de stad Groningen werd door de troepen van Rabenhaupt verhinderd. De vijand kon wel naderen maar slechts op een smal stuk tussen het Schuitendiep en het Hoornsediep omdat de rest onder water stond. De Munstersen schoten niet erg veel op, waarschijnlijk omdat ze de afstand verkeerd hadden ingeschat naar de stad en het terrein werkte ook niet mee.

Knoop schrijft dat de kanonnen, een batterij van 5 stuks, op 24 juli 1672 begint te vuren, maar deze stelling wordt door de verdedigers tot zwijgen gebracht. Op 28 juli begint men met mortieren ('worpgeschut') te schieten. Op 30 juli nadert de vijand de gracht en op 1 augustus wordt de stad opgeëist, hetgeen geweigerd wordt.

Op 2 augustus doen de belegerden een uitval richting de Keulsen en dit wordt herhaald op 3 augustus, met 150 man. De vijand was intussen al bij de gracht maar wacht tot 7 augustus met een bestorming op het retranchement bij het Steentilpoortje. Deze bestorming lukt, maar door vuur vanuit de bastions moet de vijand zich weer terugtrekken. Gedurig komen er troepen van het regiment Konigsmark binnen maar op 12 augustus wordt de stad versterkt met regiment Jorman van 14 compagnien.

Vanaf 6 augustus beginnen de bombardementen op de stad zelf met vijf batterijen, gewapend met 30 vuurmonden. Ook hebben ze succes door de batterij op de Oosterpoort uit te schakelen maar uiteindelijk houdt het kanonvuur op 26 augustus op. Er wordt nog wel musketvuur afgegeven.

~~

Sieges in the 17th century started with encirclement of the city and approaching the city through trenches. Once the besiegers came within range, the guns were installed and firing began.

The encirclement of Groningen was prevented by the troops of Rabenhaupt. The enemy could approach only on a narrow stretch between the Schuitendiep and Hoornsediep because the rest of the surrounding land was under water. The Munsters troops didn't prceed much, probably because they had incorrectly estimated the distance to the city and/or the ground was too rocky.

Knoop writes that the guns, a battery of 5 guns, started firing on July 24 1672, but this battery was silenced by the defenders. On July 28 the besiegers start to shoot with mortars ( 'throw guns "). On July 30 the enemy approached the ditch on August 1, and claimed the city. This was refused.

On August 2 the besieged made a sortie towards the Cologne troops and this was repeated on August 3, with 150 men. The enemy was already near the ditch but waited until August 7 with an assault on the Retranchement at the Steentilpoortje. This assault was successful, but by fire from the bastions, the enemy had to retreat. Constantly troops of the regiment Konigsmark entered the city, and on August 12 the city was reinforced by regiment Jorman with 14 companies.

From August 6th on, the bombing of the city started with five batteries, totalling 30 guns. They successfully knocked out the battery on the Oosterpoort and the batteries kept on firing until August 26th. Musket fire still continued.

4 opmerkingen:

 1. Je zegt:
  "De vijand kon wel naderen maar slechts op een smal stuk tussen het Schuitendiep en het Hoornsediep"
  De strook was zelfs nog smaller. De Meeuwerd, dat was de polder tussen het Winschoterdiep en de sloot waar nu de Meeuwerderweg ligt, was ook geïnundeerd. Hetzelfde gold waarschijnlijk voor alle grond ten westen van de huidige Achterweg. Dus de speelruimte van de belegeraars was zo'n beetje beperkt tot het gebied boven 0 NAP, oftwel de Hondsrug, vanuit de Utrechtse periode ook nog wel de Bisschopsrug geheten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb nog wat meer kaarten gevonden, die ik zo nog zal publiceren(?). De inundatie ten oosten van de stad was blijkbaar geen belemmering om naar Hoogebrug of Ruischerbrug te gaan.

  Hoe dat ten westen van de Achterweg lag is moeilijk te achterhalen. De prenten in her Rijksmuseum geven wel de inundatie aan van het Schuitendiep maar net weer niet het westelijke gedeelte:

  http://www.rijksmuseum.nl/assetimage.jsp?id=RP-P-OB-77.337

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Meest betrouwbaar zijn niet de prenten en kaarten, maar de rekeningen van de grondeigenaars, zoals kerken, gast- en weeshuizen. Die vingen namelijk geen huur voor het onder water gezette land. Voor de Meeuwerd heb ik alles wel genoteerd, maar voor de andere kant van de Achterweg zou het nog moeten worden uitgezocht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Theissen schrijft:

  "de Mepsche kreeg opdracht de Suitwendinge te stoppen, men stelde een onderzoek in naar de noodwendigheid om den Hoornschen dijk op verschillende plaatsen te vernielen en de advocaat provinciaal werd bevel gegeven met een sergeant, 25 soldaten te voet en 4 te paard naar de Roderwolderdijk te trekken om die te ruineren aldaar, waar de Lt-Generaal dat nuttig zou oordelen."

  Erg leuk boekje overigens, heeft ook nog mooie prenten van de wallen, de Oosterpoort en Heerepoort die in het Gronings Museum moeten liggen.

  BeantwoordenVerwijderen