dinsdag 6 maart 2012

Een brief uit 1672 ~ A letter from 1672

Taalunie prijs winnares Judith Brouwer was zo vriendelijk ons een voorproefje te geven van haar promotieonderzoek aangaande de door de Engelsen veroverde zeepost. Eerder schreef ik al over haar onderzoek hier en binnenkort komt haar onderzoek uit, waarover natuurlijk nader bericht zal volgen.


Hier is de tekst in Latijns schrift en vertaald naar modern Nederlands door mw Brouwer, het is een brief van Alkmaar naar Batavia:

Loof God in Alkmaar, 1 oktober 1672

Mijn zeer lieve, beminde neef Jan Teuse,

We hebben vier brieven van je ontvangen en goed van de inhoud kennis genomen. We zijn hier allen zeer bedroefd dat je zulke pijn geleden hebt; nog erger is dat je jouw been niet terug zult krijgen, mijn beminde neef. God wil je bijstaan in al jouw verdriet. Ik bid tot God Almachtig dat Hij je met goede gezondheid weer zal laten thuiskomen, want voor God is niets onmogelijk.
Je schrijft dat je maar een brief ontvangen hebt via David Pieterse, jouw neef. Ik heb je vijf à zes brieven gezonden naar Batavia in de Lepelstraat in De Witte Zwaan. Ik, Trijntje Jans, jouw oom Herman Janse, Klaartje en haar man, Antje met haar man, je neef Zacharias en Neeltje, wij verkeren tezamen nog in goede gezondheid, God hebbe lof voor Zijn genade, en wij samen wensen je vele duizenden goedenachten. Lijsbeth de Stifter wenst u ook goedenacht. Neeltje woont nu bij haar moeder, haar stiefvader is dood. Oom Hendrik met zijn vrouw en kinderen, Aaltje met haar man en kinderen, Grietje met haar kinderen en Anne met haar man en kinderen, zij zijn tezamen nog gezond, God hebbe lof voor Zijn genade. Neeltje gedraagt zich heel goed en zij was ook wel bedroefd toen ze van jouw ongeluk hoorde, maar ze hoopt dat het nu beter met je is. Dat het gebeurde dat jouw been stijf bleef, daarin moet je je niet vergissen [?], want het ligt in Gods handen, maar wij hopen op beterschap, beminde neef.
Het gaat hier te land niet goed omdat de Fransman, de Engelsman en de bisschop tezamen met ons in oorlog zijn. De Fransman heeft al veel steden ingenomen en dat met verraad; zulke verraders zijn er in ons land en had God ons niet aanmerkelijk gespaard, dan zou het gehele land in korte tijd in handen van de vijand zijn gevallen, God wil ons verder sparen, als het Hem gelieft.
De kuiper wenst je samen met zijn vrouw en kind ook goedenacht. En laat ons weten hoe het met neef David Pieterse gaat en als je hem spreekt, breng hem dan ook vele duizenden goedenachten van ons over.
Niet meer te schrijven op dit moment dan wees God Almachtig in genade bevolen.

Je nicht Trijntje Jans

~

Ms. Judith Brouwer was kind enough to share part of her research on the dutch letters which were captured at sea by the English, and are stored in the English Archives. Very soon her research will be published and of course we will pay attention to it then as well.

Here's my translation of a letter from Alkmaar to Batavia, written by Trijtje Jans to her cousin Jan in Batavia, Dutch East Indies:


Praise the Lord in Alkmaar, 1st of October 1672

My dear and beloved cousin Jan Teuse,

We have recieved your four letters and have taken notice of it’s contents. We are all very sorry for you that you have suffered such pain; it is even worse that you have lost your leg, my beloved cousin. God wil stand beside you in your grief. I pray to the Lord Allmighty that He may send you home in good health, because for God, nothing is impossible.

You wrote that you recieved only one letter through David Pieterse, your cousin. I did send you five or six letters to Batavia in the Lepelstraat in the White Swan. I, Trijntje Jan, your uncle Herman Janse, Klaartje and her husband, Antje and her husband, your cousin Zacharias and Neeltje, we all are in good health. Praise the Lord in His mercy and we all wish you a thousand good nights. Neeltje now lives with her mother, her stepfather has died. Uncle Hendrik and his wife and children, Aaltje with her husband and children, Grietje and her chidlren and Anne with her husband and children, they are in good health. Praise the Lord in His mercy.
Neeltje is behaving quite well and she was very sad when she heard about your accident, but she hopes you are getting better. That it happened dat your leg stiffened, maken no mistakes about it, because it’s in God’s hand, but we are hoping you will recover.
In our land, things are going bad, because the French, the English and the Bishop are at war with us. The French have taken many towns en that using treason. Such traitors live in our country and if the Lord had not saved us in His grace, the entire country would have fallen in the hands of pour enemy. God will save us, if it pleases Him.
The cobbler and his wife and child wish you a good night. And do let us know how cousin David Pieterse is doing and if you see him, wish him a thousand good nights.
As I can’t write any more at this moment, rest in the hands of God Almighty.

Your cousin Trijntje JansGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.